Omavalvontasuunnitelma LPR

Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

inhimillisesti Yksilöllisyyttä arvostaen… 

Tähän kolmen sanan lausekkeeseen tiivistyy erinomaisesti Terapiakeskus Mentoriksen toiminta-ajatus. Tällä ajatuksella on suuri merkitys toiminnassamme, koska meidän ja asiakkaan kohtaaminen tapahtuu pääsääntöisesti heidän omassa kotiympäristössään. On erittäin tärkeää ymmärtää yksilöllisyyden merkitys silloin, kun ihmisen perusturvallisuus on järkkynyt sairastumisen seurauksena. Tällöin toimintakyky ja arjessa selviytyminen on hankaloitunut merkittävästi ja ihminen tarvitsee läheistä, inhimillistä ja ammattitaitoista tukea. Toimintaterapiassa tavoitteenamme onkin tukea asiakkaan selviytymistä omassa toimintaympäristössään ja hänelle merkityksellisissä toimissaan. 

 

Pyrimme varmistamaan sen, että kun ihmisen toimintakyky heikkenee sairastumisen tai vamman seurauksena, ihminen kykenee edelleen jatkamaan mahdollisimman täysipainoista ja laadukasta elämää arkiympäristössään. Toimintaterapiassa harjoittelemme asiakkaan tilanteesta riippuen esimerkiksi päivittäisistä toimista selviytymistä, kuten pukeutumista, ruuan valmistamista ja asiointiin liittyviä toimintoja. Kuntoutus voi sisältää myös asunnonmuutostöiden kartoittamista tai apuvälineiden hankkimista ja käytön harjoittelua. Sisällöt kuntoutukseen tulevat aina asiakkaan tarpeista ja tavoitteista ja vaihtelevat hyvinkin suuresti.

3 Omavalvonnan organisointi ja johtaminen

Kuulumme kuntoutusyrittäjät järjestöön ja saamme sieltä erinomaista infoa lainsäädännön muutoksiin ja toimintaohjeisiin liittyvissä asioissa.

Jokainen uusi työntekijä perehdytetään laaditun perehdytyslomakkeen avulla. Henkilöstölle on laadittu sähköinen perehdytyskansio, jossa menettelytapaohjeita eri tilanteisiin ja Mentoriksen järjestelmien käyttämiseen sekä tietoturvaan liittyviin asioihin. 

Henkilöstön rekrytoinnin yhteydessä kaikilta tarkistetaan kelpoisuus (terhikistä) työskennella toimintaterapeuttina ja rikosrekisteriote terkistetaan jokaiselta ennen työn aloittamista.

Perehdytys toteutetaan kaikkiean osalta perehdytyslomakkeen ja sähköisen perehdytystiedoston avulla. Laitteiden tietoturvallinen käyttö ja säilytys ohjeistetaan perehdytyslomakkeen avulla.

Henkiklökunnalla on säännöllinen työnohjaus ja täydennyskoulutussuunnitelma ja koulutusrekisteri. Henkilökunnalla on käytössä myös Smartumsetelit.

Käynti toimitiloihimme katutasolla, eli soveltuu myös pyörätuoliasiakkaille. Tilat ovat turvalliset ja esteettömät. 

Toimitilamme ovet ovat jatkuvasti lukittuina ja avataan terapeutin toimesta asiakkaan saavuttua vastaanotolle. Tiloissamme on palovaroittimet, alkusammutuslaitteet ja sammutuspeitot. Hälytysnumerot ja osoitetiedot löytyvät toimitilan seinältä. Ensiaputarvikkeet ovat saatavilla.

Toimitilan ovet on takalukossa silloin kun tiloissa ei ole toimintaa.

Tilat siivoaa ulkopuolinen taho ja jätehuolto toimii taloyhtiön toimesta.

Mikäli asiakastilanteessa tulee tarvetta potilasasiamiehen palveluille, ohjaamme asiakasta ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen. Hän opastaa sitten asiakasta tapauskohtaisesti.

Meillä on menettelyohjeet väkivaltaan, päihteisiin, tapaturmiin ja epidemioihin liittyviin. Toimipisteissä on laadittu pelastussuunnitelma.

Läheltäpiti tilanteet kirjataan terapiakäynnin kirjauksen yhteyteen ja niistä raportoidaan suullisesti esimiehille. Väkivaltatilanteesta täytetään raportointilomake. 

Tilanteet käsitellään kahdenkeskisessä keskustelussa esimiehen ja terapeutin kesken ja tarvittaessa työyhteisöpalaverissa. Keskustelujen pohjalta päätetään mahdollisista jatkotoimista.

Läheltäpititilanteet pyritään välttämään muuttamalla toimintatapoja tai muokkaamalla ympäristöä. 

Korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan sähköpostitse henkilökunnalle ja ohjeistusta lisätään myös perehdytyskansioon.

Mentoris noudattaa lakia potilasasiakirjojen käsittelyssä. Asiakirjoja säilytetään lukollisissa kaapeissa ja sähköinen potilarekisteri on suojattu salasanalla. 

Mentoriksella on kattava ja laaja ohjeistus tietosuojaan ja potilasasikirjojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ja jokainen perehdytetään siihen alkuvaiheessa. 

Keräämme mahdollisuuksien mukaan asiakaspalautetta asiakkailta.

Saadut asiakaspalautteet luetaan ja talletetaan palautekansioon. Mikäli saamme palautetta, joka edellyttää toimintatapojen muokkaamista, pyrimme korjaamaan asian mahdollisimman pian. Asia käsitellään myös tapauskohtaisesti palautekeskustelujen ja palaverien yhteydessä.

Pyrimme kehittämään palveluamme asiakaspalautteiden avulla.

Muistutuksiin vastataan aina kirjallisesti annetujen ohjeiden mukaisesti.

Omavalvonnan toteutumista seurataan jatkuvasti päivittäisen toiminnan yhteydessä

Omavalvontasuunnitelmaan päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan.