Omavalvontaohjelma

Terapiakeskus Mentoris Oy omavalvontaohjelma

Tavoitteet

Terapiakeskus Mentoris Oy:n omavalvontaohjelman tavoitteena on varmistaa, että toiminta vastaa asiakkaiden ja toimintaterapeuttien tarpeita ja että toiminta on laadukasta ja turvallista. Omavalvontaohjelman avulla seurataan myös, että toimintakeskus noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Omavalvontaohjelma sisältää seuraavat osa-alueet:

 • Asiakaspalvelu
 • Toimintaterapian toteutus
 • Työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito
 • Turvallisuus
 • Laadunhallinta

Asiakaspalvelu

Omavalvontaohjelmassa varmistetaan, että asiakaspalvelu on laadukasta ja asiakaslähtöistä. Asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta palveluista ja palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Toimintaterapian toteutus

Omavalvontaohjelmassa varmistetaan, että toimintaterapia toteutetaan laadukkaasti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toimintaterapeutit dokumentoivat toimintaterapian toteutuksen ja asiakkaan edistymisen.

Työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito

Omavalvontaohjelmassa varmistetaan, että työntekijöillä on riittävä osaaminen ja ammattitaito toimiakseen toimintaterapeutteina. Työntekijät kouluttautuvat säännöllisesti ja heillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin kehittämishankkeisiin.

Turvallisuus

Omavalvontaohjelmassa varmistetaan, että vastaanotot ovat turvalliset sekä asiakkaille että työntekijöille. vastaanotot on varustettu tarvittavilla turvallisuusvälineillä ja toimintaterapeutit ovat koulutettuja toimimaan turvallisesti.

Laadunhallinta

Omavalvontaohjelman toteutus

Omavalvontaohjelmaa toteutetaan säännöllisesti. Yrityksen johto vastaa omavalvontaohjelman toteutuksesta ja siitä, että siihen tehdään tarvittaessa muutoksia.

Omavalvontaohjelman vaikuttavuus

Omavalvontaohjelman vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti. Seurannassa arvioidaan, että omavalvontaohjelman tavoitteet on saavutettu ja että vastaanotot vastaa asiakkaiden ja toimintaterapeuttien tarpeita.

Omavalvontaohjelma on tärkeä osa Terapiakeskus Mentoris Oy:n toimintaa. Omavalvontaohjelman avulla varmistetaan, että toiminta on laadukasta ja turvallista, ja että se vastaa asiakkaiden ja toimintaterapeuttien tarpeita.

Sopimusten noudattaminen

Omavalvontaohjelman osana on tärkeää varmistaa myös sopimusten noudattaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että Terapiakeskus Mentoris Oy:n on noudatettava kaikkia sen kanssa solmittuja sopimuksia, kuten asiakassopimuksia, palvelusopimuksia ja toimitussopimuksia.

Sopimusten noudattaminen on tärkeää asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen säilyttämiseksi. Se on myös tärkeää yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Sopimusten noudattamisen varmistamiseksi Terapiakeskus Mentoris Oy:n on:

 • Laadittava selkeät ja yksiselitteiset sopimukset. Sopimusten tulee olla helposti ymmärrettäviä ja niissä tulee olla kaikki olennaiset tiedot.
 • Seurattava sopimusten toteutumista säännöllisesti. Seurannassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että sopimukset täyttyvät ja että niissä olevat määräykset noudatetaan.
 • Otettava tarvittaessa yhteyttä yhteistyökumppaneihin, jos sopimuksissa ilmenee ongelmia. On tärkeää pyrkiä ratkaisemaan ongelmat yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sopimusten noudattamista voidaan edistää myös sisäisellä viestinnällä ja koulutuksella. Työntekijöiden tulee olla tietoisia sopimusten merkityksestä ja siitä, miten sopimuksia tulee noudattaa.

Sopimusten noudattamisen vaikutukset

Sopimusten noudattamisella on positiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Se:

 • Parantaa yrityksen luottamusta asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin.
 • Lisää yrityksen kilpailukykyä.
 • Vähentää riskejä, jotka liittyvät sopimusten rikkomiseen.

Sopimusten noudattaminen on tärkeä osa Terapiakeskus Mentoris Oy:n omavalvontaohjelmaa. Se auttaa varmistamaan, että yritys toimii laadukkaasti ja luotettavasti.

Omavalvontaohjelmassa on tärkeää valvoa myös ostopalveluiden ja Kelan sopimusten lainmukaista noudattamista. Tämä tarkoittaa sitä, että Terapiakeskus Mentoris- Oy:n on varmistettava, että se ostaa palveluita lainmukaisesti ja että se noudattaa Kelan sekä muiden kanssa solmittuja sopimuksia.

Kelan sopimusten lainmukaisen noudattamisen valvomiseksi Terapiakeskus Mentoris- Oy:n on:

 • Tutustuttava Kelan ja hyvinvointialueiden sopimuksiin huolellisesti. Kelan ja hyvinvointialueiden sopimuksissa määritellään, miten palvelut tulee tuottaa ja miten kustannukset maksetaan.
 • Seurattava Kelan ja hyvinvointialueiden sopimusten toteutumista säännöllisesti. Seurannassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että sopimukset täyttyvät ja että niissä olevat määräykset noudatetaan.
 • Otettava tarvittaessa yhteyttä Kelaan ja hyvinvointialueiden, jos sopimuksissa ilmenee ongelmia. On tärkeää pyrkiä ratkaisemaan ongelmat yhteistyössä Kelan kanssa.

Ostopalveluiden ja Kelan sekä hyvinvointialueiden sopimusten lainmukaisen noudattamisen valvonta on tärkeää, koska se auttaa varmistamaan, että Terapiakeskus Mentoris Oy toimii lain- sekä sopimusten mukaisesti.

Ostopalveluiden ja Kelan sopimusten lainmukaisen noudattamisen valvontaprosessi

Ostopalveluiden ja Kelan sopimusten lainmukaisen noudattamisen valvontaprosessi.

 1. Ostopalvelusopimusten hyväksyminen
 2. Sopimusten toteutumisen seuranta

Sopimusten toteutumista tulee seurata säännöllisesti. Seurannassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että sopimukset täyttyvät ja että niissä olevat määräykset noudatetaan.

     3. Ongelmien ratkaiseminen

Jos sopimuksissa ilmenee ongelmia, on tärkeää pyrkiä ratkaisemaan ongelmat yhteistyössä ostopalveluntarjoajan tai Kelan kanssa.

 1. Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen

Jos ongelmia ei voida ratkaista yhteistyössä, on Terapiakeskus Mentoris Oy:n toteutettava tarvittavia korjaavia toimenpiteitä.